Praca domowa na 17 kwietnia 2021

PRACA DOMOWA

1.Przygotować się do testu z Odrodzenia( Renesansu) plus geografia. zagadnienia poniżej

2. Napisać notki biograficzne (maksymalnie 4 zdania) do encyklopedii o Janie Kochanowskim i Mikołaju Koperniku (wkleić małe zdjęcie każdego z nic).

3. Ćwiczenie 7/160

Zagadnienia na sprawdzian:

 1. Czym był HUMANIZM?
 2. Co wiesz o Mikołaju Koperniku i jego teorii?/ str.97- wszystko z ramki
 3. Jakie było główne hasło Renesansu? (słowa Terencjusza).
 4. Jakie było główne motto  Renesansu i co oznaczało? /carpe diem
 5. Kogo zwykle  nazywamy “ojcem literatury polskiej” i dlaczego?/ plus cały cytat
 6. Wybitni przedstawiciele Renesansu w Polsce./ 103
 7. Najważniejsze fakty z życia Jana Kochanowskiego jego twórczość./ podręcznik do geografii
 8. Co to jest pieśń? Tematyka pieśni Jana Kochanowskiego./str. 115
 9. Co to jest fraszka? Tematyka fraszek Kochanowskiego./ str.123
 10. Geneza trenów ( jak doszło do ich napisania). Co to jest tren? Co wiesz o trenach Kochanowskiego?Filozofia stoicka, filozofia epikurejska( carpe diem)/ str. 149

     8.Kogo nazywamy “ojcem poezji polskiej ” i dlaczego?/ DOKŁADNIE

HISTORIA:

 1. Wymień powody, dla których XVI wiek zasługuje na miano „złotego wieku” w dziejach Polski.  /str. 91- DOKŁADNIE
 2. Wyjaśnij pojęcia: „dynastia”,”włoszczyzna”, „przywilej”,” spichlerz”,”dostatnio”” “demokracja szlachecka”/ str.90-94 ” mecenat”/ str.102
 3. Wymień 3 najważniejsze wydarzenia historyczne Odrodzenia/str.92

GEOGRAFIA:

Na podstawie broszurki, którą przygotowywałeś, napisz minimum 6 zdań o regionie , z którego pochodzi Twoja rodzina ( aby zachęcić amerykańskiego kolegę do odwiedzenia tego regionu w Polsce)

 

 

 

 

 

Przygotowania do pisania rozprawki.

 • SŁOWNICTWO PRZYDATNE PRZY PISANIU ROZPRAWKI:

Formułowanie wstępu:

Interesuje mnie problem…; Warto rozważyć następujący problem…;  W mojej pracy postaram się przedstawić swoje refleksje; Spróbuję zastanowić się…; Postaram się udowodnić…; Moją ciekawość budzi…; Zaciekawia mnie…; Zagadnienie… zawsze mnie intrygowało. Próbowałem znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli w temacie wystąpi pojęcie określające uczucia, postawy człowieka, przeżycia – można ZACZĄĆ pracę OD DEFINICJI TEGO POJĘCIA.

Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU.

 Określenia służące osiąganiu spójności wypowiedzi – poza tym – ponadto – tymczasem – przede wszystkim – natomiast – choć – chociaż – mimo to – mimo tego – mimo że – ponieważ – dlatego – bo – gdyż – o czym świadczy – zatem – głównie – w dodatku – w gruncie rzeczy*

*Słownictwa porządkującego argumentację:
Zacznę od…;
Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…;
Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…;
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…;
Z jednej strony…, lecz z drugiej…;
Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…;
Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…;
Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…;
Weźmy więc pod uwagę…;
Na zakończenie rozpatrzmy…;
Z kolei przejdę do…;
Według mnie…;
Moim zdaniem…;
Myślę, że…;
Uważam, że…;
*wyrażanie opinii piszącego:
– sądzę, że – uważam , że – według mnie – w mojej opinii – z całą pewnością – moim zdaniem – jestem zdania – jestem przekonany, że – nie mam wątpliwości – z całą pewnością – nie znam w tej chwili odpowiedzi – nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania – prawdopodobnie – przypuszczalnie – niewątpliwie, – słusznie, – być może, – raczej, – w gruncie rzeczy, – na dobrą sprawę;
*potwierdzenie tezy 
– W świetle przetoczonych argumentów…
-Z tego, co napisałam/em wynika, że…
-Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
-Jak wynika z przetoczonych argumentów…

Praca domowa na 13 marca 2021

PRACA DOMOWA:

 1. ĆWICZENIA G-4/120, G-5 /121
 2. Wpisz do zeszytu 3 definicje szczęścia i podaj ich źródła.
 3. Jak rozumiesz słowa Jana Kochanowskiego pochodzące z jednej z jego pieśni:” Wszystko się dziwnie plecie /Na tym tu biednym świecie”.
 4. Zrób kopie(10) kartki ze słowami tygodnia.

 

 

 

 

 

Lekcja 27 lutego 2021

Na lekcji:

Odrodzenie – powtórka część I

Sylwetka Jan Kochanowskiego.

Co to jest pieśń? Pieśni Kochanowskiego- czyli filozofia Renesansu w pigułce.

Różnorodność tematyczna pieśni Jan Kochanowskiego.

Pieśni:

” Czego chcesz od nas Panie…”/str.115

“Pieśń o spustoszeniu Podola”.

Pieśń IX / KSIEGI WTÓRE”/ str.141

 

Czas, miejsce i okoliczności powstania pieśni.
Pieśni napisane przez Kochanowskiego zebrane zostały w dwóch zbiorach: Pieśni księgi dwoje i Pieśni kilka. Autor tworzył je przez blisko dwadzieścia lat, zarówno przebywając na dworach, jak i w Czarnolesie. Zbiór Pieśni księgi dwoje, który tworzy 49 utworów, wydany został w roku 1586, a więc już po śmierci autora.

O ile Fraszki Kochanowskiego można uznać za intymny pamiętnik samego poety, o tyle Pieśni stanowią jego oficjalny program poetycki i filozoficzny, który tworzony był przez ponad dwadzieścia lat i wzorowany na antycznym twórcy lirycznym – Horacym. Od swego mistrza zaczerpnął Kochanowski zarówno nazwę, jak i formę gatunkową swoich pieśni. Cała filozofia życiowa poety pochodzi od Horacego i jego twórczości.

Tematyka pieśni Kochanowskiego obejmuje utwory religijne, miłosne, patriotyczne, okolicznościowe, filozoficzne oraz światopoglądowe.

PRACA DOMOWA

 1. Przygotować się do testu z Odrodzenia cz.I
 2. Ćwiczenia: 3/118, 5/119, 3/134

Zagadnienia na test: Odrodzenie część I

 1. Wybitne osobistości epoki Odrodzenia /str.97
 2. . Co przyczyniło się do rozwoju renesansu w Polsce?/str.102
 3. Pojęcie”humanizm”.
 4. Jak rozumiesz słowa Terencjusza “Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”?
 5. Wybitni przedstawiciele Odrodzenia w Polsce(4)./str.103
 6. Sylwetka Mikołaja Kopernika (co o nim wiesz)
 7. Sylwetka Jana Kochanowskiego. Dlaczego nazywamy go “ojcem poezji polskiej?
 8. Kim był Mikołaj Rej? Dlaczego Mikołaj Rej zwykle uważany jest za “ojca literatury polskiej”?  Jak rozumiesz cytat:”A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
 9. Co to jest fraszka?/str.115
 10. Co to jest “pieśń”?/ str.123

Część historyczna:

1.Dlaczego wiek XVI nazywany jest ” złotym wiekiem ” w dziejach Polski?/str.91

2. Wymień 3 najważniejsze wydarzenia historyczne Odrodzenia/str.92

Pomocnik na sprawdzian:

HUMANIZM:Termin ten wywodzi się jeszcze z antyku, a konkretnie od słów rzymskiego komediopisarza Terencjusza “Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” Homo to po łacinie człowiek, zaś humanus oznacza ludzki. Humanizm jest więc prądem, który w przeciwieństwie do teocentrycznego średniowiecza, przyniósł fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z jego życiem, a więc także jego ciałem, potrzebami doczesnymi, rozrywkami i innymi radościami życia. Humanizm to także wiara w potęgę rozumu ludzkiego oraz przeświadczenie o konieczności poznania człowieka i praw rządzących przyrodą. Humanizm renesansowy jest ściśle powiązany z filozofią antyczną, przede wszystkim stoicyzmem (rozumowe uwolnione od zbędnych emocji spojrzenie na świat) i epikureizmem (rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia).

 

Mikołaj Rej:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty do przekazywania myśli za pomocą pisma-

 • niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia
 • polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny
 • jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie

Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy „ojcem poezji polskiej” ?

 • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów.
 • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
 • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
 • wygładził język Reja

-poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem
Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia. Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.

 

Praca domowa na 27 lutego 2021

Zachęcam:

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia : 3 i 4 str.126
 2. Napisz co twoim zdaniem ludzie cenią teraz najbardziej. Co w twoim życiu jest najważniejsze i dlaczego. Podaj przykłady. ( około 1 strony w zeszycie).
 3. Notatkiprzepisać do zeszytu:

Mikołaj Rej (1506-1569) – uznawany jest ( zwykle) za “ojca literatury polskiej” ponieważ:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty( polski) do przekazywania myśli za pomocą pisma

-niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia

– polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny

– jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie (“Krótka rozprawa…”, “Postylla”, “ Zwierzyniec”, “Psałterz Dawidów”, “ Żywot człowieka poczciwego”)

 

JAN KOCHANOWSKI – nazywany jest” ojcem poezji polskiej”.

 • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów
 • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
 • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
 • poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.

Praca domowa na 20 lutego 2021r.

TEMATY:


Odmiana wyrazów: koniugacja i deklinacja. /str.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb rozkazujący czasowników(rozkaz, nakaz, prośba , polecenie).

Sprawdzian z geografii.

Miłość, skojarzenia, synonimy, antonimy- karty pracy

 

Praca domowa:

1.Uzupełnić kartę pracy nr 4 (o miłości, zaczynającą się od słów:Wyjaśnij poniższe przysłowia. Jakie jest ich znaczenie?)

Miłość. Karty pracy. Nauczyciel polonijny (1) (dragged)

 

2.Ćwiczenia: G-5 str.67- przepisać DO ZESZYTU , G-6 str.68

3. Napisać jeden przepis (na ciasto, deser, sałatkę): najpierw wymienić kolejno składniki i ich ilość (jedno pod drugim), pod spodem sposób przyrządzania (jak to się robi) używając czasowników w trybie rozkazującym (na przykład: dodać, wymieszać, zagotować, przelać, zmiksować i tak dalej)

 

Praca domowa na 13 lutego 2021 r.

Praca domowa:

 1. Ćwiczenie  1/105, 4/106,5/107

      2. Napisać 2 zaproszenia: na wasze urodziny i na przedstawienie ” Opowieść wigilijna” w naszej polskiej szkole.

      3. Na kartce: zdjęcie i notatka o M. Koperniku (do folderu)

    4. Sprawdzian z geografii./przygotować się do sprawdzianu, podręcznik: punkty 1,2,5, strona 4-7

 

Notatka o Mikołaju Koperniku:

-wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu. Udowodnił, że Ziemia i planety krążą wokół nieruchomego Słońca. Urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku .
Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem warmińskim i duchownym katolickim- prawdziwym CZŁOWIEKIEM RENESANSU. Jego najważniejszym dziełem jest “O obrotach sfer niebieskich” , w którym opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca. Było to odkrycie przełomowe dla rozwoju nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono bowiem, że inne planety obiegają nieruchomą ziemię. Mikołaj Kopernik był nowoczesnym uczonym i odważnym człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. Ogłoszone drukiem dzieło przyniosło światu nową ideę.

Mikołaj Kopernik zakończył życie 24 maja 1543 roku.

Mikołaj Kopernik został pochowany pod posadzką katedry fromborskiej.